Radonsanering i hus

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt ur uran och radium i marken, och som kan tränga in i byggnader. Radon är osynligt, luktfritt och smaklöst, vilket gör det svårt att upptäcka utan mätningar. Men höga nivåer av radon kan vara skadliga för hälsan, eftersom radon och dess sönderfallsprodukter kan skada lungorna och öka risken för lungcancer.

Om radonnivåerna är höga i en byggnad, måste åtgärder vidtas för att minska radonhalten. En radonbesiktning är det första steget i en radonsanering. Besiktningsmän undersöker var radonet kommer från och utvärderar hur det kan tas bort. Husets konstruktion undersöks, ventilationen kontrolleras, läckor söks och gammastrålning mäts. Efter besiktningen ges rekommendationer om vilka åtgärder som behöver vidtas.

Det finns olika sätt att radonsanera på, beroende på var radon kommer ifrån. Om radon kommer från byggmaterial (blåbetong) kan luftomsättningen behöva ökas genom att installera eller förbättra ventilationen. Om radon kommer från hushållsvattnet måste vattnet luftas innan det tas in i huset. Om radon kommer från marken kan en radonsug, radonbrunn eller tätningar användas för att sanera.

Efter en radonsanering är det viktigt att göra en ny radon mätning, kallad kontrollmätning, för att se till att radonhalten har minskat och att radonsaneringen har varit effektiv.

För att kontrollera radonhalten i villor och radhus, rekommenderas det att göra radonmätningar under eldningssäsongen från oktober till och med april. Detta är eftersom radonhalten i hus kan variera beroende på säsongen och temperaturförändringarna.

En långtidsmätning på minst 60 dagar rekommenderas för att få en noggrann uppfattning om radonhalten i huset.

Det är också viktigt att göra radonmätningar vid vissa tillfällen. Vid husköp och husbygge är det vanligt att göra radonmätningar för att säkerställa att huset har en acceptabel radonhalt. Vid ombyggnation eller ändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet kan det också påverka radonnivåerna i huset och därmed kräva en ny radonmätning. Om det har gått mer än 10 år sedan den senaste radonmätningen är det också rekommenderat att göra en ny mätning för att se om radonhalten har förändrats över tiden.